Algemene verkoopsvoorwaarden


Elke geplaatste bestelling is bindend. De algemene voorwaarden gelden vanaf het moment dat wij uw bestelling per email ontvangen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden. Elke afwijking moet schriftelijk gemeld en door Blue Darkness BTW-BE-0881.594.297 (BD) uitdrukkelijk aangenomen worden. Alle prijzen zoals vermeld op de site zijn onder voorbehoud. Wij zijn niet verplicht om te leveren indien deze fout zijn vermeld, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht indien er sprake is van een onjuiste prijs. De producten worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.
Alle klantprijzen van BD voor particulieren zijn inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten. Alle prijzen voor geregistreerde wederverkopers worden vermeld exclusief BTW en eventuele verzendkosten. Alle op de website van BD vermelde aanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en kunnen om bedrijfstechnische redenen altijd gewijzigd worden. Alle aanbiedingen gelden zolang de goederen nog te leveren zijn. BD behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in folders en op de website gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Aan de afbeeldingen die te zien zijn op de site van BD kunnen geen rechten ontleend worden. Afbeeldingen geven een indruk van de producten, afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke producten. BD heeft het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling van een voorschot, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.
1. Behalve tegengestelde en wel aangeduide vermelding houdt elke bestelling de aanneming van onze voorwaarden door de klant in en de ontkenning van zijn eigen aankoop- en verkoopsvoorwaarden.
2. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.
3. Alle bedingen worden uitgelegd ten voordele van BD, de verkoper.
4. Als verkoper wordt verstaan BD, als koper de klant.
5. Elk geschil dat zou kunnen ontstaan tussen de partijen kan uitsluitend beslecht worden door de rechtbank, voor zowel nationale als internationale transacties.
6. Uitsluiting van elke andere aansprakelijkheid: alle aanspraken van de koper die niet uitdrukkelijk vermeld staan in onderhavige verkoopsvoorwaarden worden uitgesloten, wat ook hun juridische grond moge zijn, in het bijzonder de aanspraken van alle aard op schadeloosstelling.

LEVERINGSTERMIJN

1. De overeengekomen leveringstermijn geldt slechts als indicatie en is niet bindend. De koper kan geen enkel recht op schadevergoeding laten gelden, ook niet de verbreking of ontbinding van de overeenkomst eisen indien de termijnen niet geëerbiedigd worden. De levering van bodykits, spoilers etc. duurt meestal een paar weken, maar kan oplopen tot maximaal een 2-tal maanden na bestelling.
2. De verkoper heeft het recht om de leveringstermijn te verlengen en om desgevallend te ontbinden in geval van overmacht en bedrijfsstoornissen van welke aard ook, welke zich bij de verkoper of diens eigen leveranciers en/of andere derden zouden voordoen: in geval van laattijdige of defecte leveringen van grondstoffen of half afgewerkte producten of onderdelen, in geval van onbestelbaarheid van belangrijke onderdelen of officiële bepalingen.
3. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen.
4. De goederen reizen steeds op last en risico van de koper, ongeacht de persoon die het vervoer waarneemt en in wiens opdracht ook. Extra kosten van spoedverzendingen zijn eveneens steeds ten laste van de koper.

BETALING

1. Hoofdregel is dat facturen betaald dienen te worden binnen de 14 dagen na factuurdatum en dat bij afhaling aan alle betalingen is voldaan tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen. Betaling kan plaatsvinden via overboeking vooraf op rekening van BD, of bij overdracht (contant of digitaal). Verzenden van goederen gebeurt pas nadat het volledige bedrag (inclusief verzendingskosten) is betaald. In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald op de opgegeven opslagplaats, heeft de verkoper het recht de koper een factuur te sturen van de door de verkoper gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. De koper draagt verantwoording over de juiste in ontvangst name van de goederen.
2. Om geldig te zijn moet elke klacht neergelegd worden binnen de 8 kalenderdagen na levering bij aangetekend schrijven, anders wordt zij als nietig en onbestaande beschouwd.
3. Voor het geval dat de verkoper een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het verzenden van de factuur geldt als een ingebrekestelling tot betaling in goede en geldige vorm. Bij een niet tijdige betaling zal een eerste gratis herinnering worden gestuurd. Indien er opnieuw niet tijdig wordt betaald binnen de voorziene betaaltermijn zoals vermeld op de eerste herinnering zullen er verwijlintresten worden aangerekend zoals bepaald bij Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire vergoeding als volgt :
-> 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
-> 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
-> 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
De aanmaankosten voor elke bijkomende herinnering bedragen 7,50€ verhoogd met de op het ogenblik van verzending geldende portokosten.
4. De koper heeft niet het recht betalingen uit te stellen of hierop kortingen te berekenen omwille van klachten, aanspraken of eisen tot schadeloosstellingen die niet erkend zijn door de verkoper. De in behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
5. De verkoper blijft eigenaar tot de volledige betaling in hoofdsom en/of intresten en/of forfaitaire vergoeding. Hierbij geeft de koper aan de verkoper opdracht van alle sommen die derden aan de eerstgenoemde nog verschuldigd zijn. De koper ontslaat de verkoper van elke formaliteit van betekening en zal alle eventuele kosten dienaangaande dragen. Daarbij verleent de koper aan de verkoper het recht om op elk ogenblik het geleverde materiaal op te halen, waar het zich ook moge bevinden, uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

HERSTELLING en GARANTIE

De verkoper staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
1. Defecte goederen die ter herstelling aan de verkoper worden terugbezorgd zonder duidelijke defectomschrijving, zullen in dezelfde staat worden terugbezorgd aan de aanbieder/koper. Mogelijke transportkosten zijn ten titel van de aanbieder/koper. Goederen door de koper naar de verkoper gestuurd ter herstelling, dienen bij de verkoper toe te komen in de originele verpakking, of bij gebreke daaraan in een degelijke verpakking.
Alvorens u bumpers/stylingproducten laat spuiten dient u het product te passen op uw auto. Houd u er rekening mee dat bumpers/stylingproducten en dergelijke in het algemeen niet altijd 100% pasklaar zijn. BD streeft samen met fabrikanten en leveranciers naar een zeer goede pasvorm voor haar producten. Een pasvorm zoals originele merkproducten van autofabrikanten is niet altijd haalbaar. Klachten worden in alle redelijkheid behandeld en afgehandeld. Er kunnen eventuele aanpassingen noodzakelijk zijn voor de bevestiging van de door de verkoper geleverde goederen. De producten moeten mogelijk worden voorbereid, geschuurd, aangepast, of ander paswerk ondergaan. Reeds gespoten/gemodificeerde producten kunnen niet terug genomen worden door ons.
2. Indien bij aankomst de goederen schade veroorzaakt door het transport vertonen, worden de goederen naar de koper op diens kosten, geretourneerd zonder nog voor omruiling in aanmerking te komen.
a) Eventuele omruilingen vinden steeds plaats in de bedrijfsruimten van de verkoper.
b) Bij het terugbezorgen van goederen naar de verkoper ter herstelling, zal een forfaitair bedrag van €25,00 excl. BTW verschuldigd zijn zo die goederen bij nader inzien toch niet defect waren, of nooit bij de verkoper werden aangekocht, en dit vermeerderd met de mogelijke transportkosten.
c) Goederen uit garantie of niet van de verkoper afkomstig, en binnengebracht ter herstelling, verblijven in de bedrijfsruimten van de verkoper op risico van de klant.
3. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert. De garantietermijn zal n.a.v. de verkoop aan de koper worden meegedeeld.
4. Schade of defecten veroorzaakt door het onkundig plaatsen van de goederen door de koper genieten geen garantie. Goederen met schade veroorzaakt door overspanning of vocht genieten geen garantie. Dit zal door de verkoper worden vastgesteld, de koper heeft het recht om het tegendeel te bewijzen. Kosten die de koper hiervoor maakt zijn steeds ten titel van de koper.
5. Reparaties geven geen enkel recht op garantie, behalve bij uitdrukkelijk afwijkende overeenkomst.
6. De garantie afhandeling gaat als volgt. Het product gaat na ontvangst direct naar de leverancier. Zij besluiten of het product in de garantie valt of niet. Indien dit niet het geval is zijn de gemaakte kosten voor uw rekening. Indien dit wel het geval is krijgt u zo spoedig mogelijk het vervangende exemplaar. Het kan zijn dat de kosten voor verzending voor uw rekening komen. Het is mogelijk dat er andere garantie voorwaarden zitten op enkele producten. Deze afwijkende voorwaarden staan, indien deze niet gunstiger zijn voor u, altijd vermeld op de site. Indien deze gunstiger zijn hoeven deze niet op de site te staan. Op enkele producten is een beperkte garantie van toepassing. Deze beperkingen worden ons opgelegd door onze leveranciers. Wij kunnen deze voorwaarden niet aanpassen en wij kunnen ook geen garantie geven indien onze leverancier de garantie afwijst. Wij doen er echter alles aan om te zorgen dat uw claim gehonoreerd wordt. De verkoper is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan door het disfunctioneren van een product. Wij raden aan om producten te laten installeren door een bekwaam autobedrijf. Gebruik van de producten is dus voor eigen risico van de klant.

TERUGNAME VAN GOEDEREN BIJ VERKOOP OP AFSTAND

U behoudt het recht om artikelen binnen de 14 dagen na ontvangst retour te zenden naar BD. Indien u de artikelen binnen die gestelde termijn retour zendt, verzoeken wij u, om ons een e-mail te zenden waarin de retourzending wordt aangekondigd. De goederen dienen in originele staat retour gestuurd te worden. De goederen zullen niet teruggenomen worden als deze niet in de ongeschonden originele verpakking worden teruggestuurd. Terugname van goederen welke gebruik- en/of slijtageverschijnselen vertonen is niet mogelijk. Wij verzoeken u duidelijk uw naam en adres op de retourzending te vermelden.
De kosten verbonden aan het retour zenden van de artikelen komen voor rekening van de koper. Indien een retourzending niet of onvoldoende gefrankeerd is, zullen wij dit in mindering brengen op het terug te storten aankoopbedrag. Wij raden u aan om de retourzending aangetekend te versturen en te verzekeren voor de marktwaarde van de teruggestuurde goederen. Het aankoopbedrag zullen wij binnen 14 dagen retour storten, nadat wij de retourzending hebben ontvangen.
Opgelet! Dit retourrecht is niet van toepassing voor goederen die specifiek voor de koper zijn besteld en bij stockopruimingen of speciale promoties.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN VERZENDING

De verantwoordelijkheid van verzonden producten ligt bij de vervoerder althans de verzender. De ontvanger moet direct bij ontvangst de goederen controleren op fouten. In geval van beschadiging van de verpakking en/of goederen dient de koper bij aanname hiervan melding te maken. Indien de goederen zonder notitie in ontvangst zijn genomen door de koper draagt de verkoper of de expediteur geen enkele verantwoording voor beschadigingen van de goederen. Indien een product beschadigd is of niet correct is dan moet dit onverwijld gemeld worden aan de verzender via brief of email.
Het eventueel terugzenden van producten moet gebeuren in de originele verpakking. De verzendkosten van een bestelling worden aan de koper doorberekend. Nazendingen zijn voor onze rekening, evenals garantiezendingen. Verzendingen naar ons toe komen altijd voor uw rekening. Wij raden aan om de producten aangetekend te verzenden. Bij fouten van de vervoerder wordt u dan mogelijk schadeloos gesteld.

AANSPRAKELIJKHEID

De verkoper aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.

OVERMACHT

Indien de verkoper door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt. In geval van overmacht heeft koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als de verkoper als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

ONTBINDING

1. Indien de koper zijn verplichtingen jegens de verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, ondercuratelestelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, producten of een deel daarvan verliest, is koper van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die de verkoper te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist.
2. In gevallen onder 1 genoemd, heeft de verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. De verkoper is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde producten terug te nemen.
4. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden zal hij te allen tijde eerst de verkoper schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel de tekortkomingen (dewelke de koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven) te herstellen.
5. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met nakoming van zijn verplichtingen.
6. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door de verkoper verrichte prestaties, en heeft de verkoper onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.


Voordat u een bestelling plaatst krijgt u de gelegenheid deze voorwaarden te lezen. Er wordt daarom vanuit gegaan dat u zich confirmeert aan deze voorwaarden. Wij houden het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen.